نزدیک ترین نماینده فروش

پروژه تامین و اجرای پارک ساحلی شهرداری کلاچای

 

محل اجرا: شهر کلاچای

کارفرما: شهرداری کلاچای 

محصولات مصرف شده: پروژکتورهای COB 

 

پروژه تامین و اجرای پارک ساحلی شهرداری کلاچای
پروژه تامین و اجرای پارک ساحلی شهرداری کلاچای
پروژه تامین و اجرای پارک ساحلی شهرداری کلاچای
پروژه تامین و اجرای پارک ساحلی شهرداری کلاچای