نزدیک ترین نماینده فروش

پروژه تامین و اجرای روشنایی میدان کوثر کرمان

 

محل اجرا: شهر کرمان

کارفرما: شرکت توزیع برق شمال کرمان

محصولات مصرف شده: چراغ های خیابانی 60 وات COB

 

پروژه تامین و اجرای روشنایی میدان کوثر کرمان
پروژه تامین و اجرای روشنایی میدان کوثر کرمان
پروژه تامین و اجرای روشنایی میدان کوثر کرمان