نزدیک ترین نماینده فروش

پروژه تامین و اجرای روشنایی بلوار جمهوری کرمان

 

محل اجرا: شهر کرمان 

کارفرما: شرکت توزیع برق شمال کرمان 

محصولات مصرف شده: چراغ های خیابانی 120وات COB 

 

پروژه تامین و اجرای روشنایی بلوار جمهوری کرمان
پروژه تامین و اجرای روشنایی بلوار جمهوری کرمان