نزدیک ترین نماینده فروش

پروژه تامین و اجرای روشنایی هفت باغ علوی کرمان

 

محل اجرا: شهر کرمان 

کارفرما: شرکت توزیع برق شمال کرمان 

محصولات مصرف شده: چراغ های خیابانی 60 و 120 وات COB

پروژه تامین و اجرای روشنایی هفت باغ علوی کرمان
پروژه تامین و اجرای روشنایی هفت باغ علوی کرمان
پروژه تامین و اجرای روشنایی هفت باغ علوی کرمان