نزدیک ترین نماینده فروش

پروژه تامین و اجرای روشنایی شرکت نفت ارومیه

 

محل اجرا: شهر ارومیه 

کارفرما: شرکت نفت ارومیه 

محصولات مصرف شده: چراغ های خیابانی و پروژکتورهای COB 

 

پروژه تامین و اجرای روشنایی شرکت نفت ارومیه
پروژه تامین و اجرای روشنایی شرکت نفت ارومیه
پروژه تامین و اجرای روشنایی شرکت نفت ارومیه
پروژه تامین و اجرای روشنایی شرکت نفت ارومیه