نزدیک ترین نماینده فروش

پروژه تامین و اجرای روشنایی میدان نیوسایت اهواز

 

محل اجرا: شهر اهواز

کارفرما: مجتمع فولاد خوزستان

محصولات مصرف شده: چراغ های خیابانی 60 وات COB

 

پروژه تامین و اجرای روشنایی میدان نیوسایت اهواز
پروژه تامین و اجرای روشنایی میدان نیوسایت اهواز
پروژه تامین و اجرای روشنایی میدان نیوسایت اهواز
پروژه تامین و اجرای روشنایی میدان نیوسایت اهواز
پروژه تامین و اجرای روشنایی میدان نیوسایت اهواز
پروژه تامین و اجرای روشنایی میدان نیوسایت اهواز