نزدیک ترین نماینده فروش

پروژه برج های نوری شهرداری منطقه چهار - تهران

 

محل اجرا: کل بوستان های سطح منطقه 4 

کارفرما:  شهرداری منطقه 4 تهران

محصولات مصرف شده:  پروژکتورهای COB

پروژه برج های نوری شهرداری منطقه چهار - تهران
پروژه برج های نوری شهرداری منطقه چهار - تهران
پروژه برج های نوری شهرداری منطقه چهار - تهران
پروژه برج های نوری شهرداری منطقه چهار - تهران