نزدیک ترین نماینده فروش

پروژه تامین و اجرای روشنایی بلوار بعثت - اردبیل

 

محل اجرا: شهر اردبیل 

کارفرما: شرکت توزیع برق اردبیل  

محصولات مصرف شده: چراغ های خیابانی 100 وات COB 

 

پروژه تامین و اجرای روشنایی بلوار بعثت - اردبیل