نزدیک ترین نماینده فروش

پروژه تامین و اجرای روشنایی بلوار پرستار کرمان

 

محل اجرا: شهر کرمان 

کارفرما: شرکت توزیع برق شمال کرمان

محصولات مصرف شده: چراغ های خیابانی 56 وات High Power 

 

پروژه تامین و اجرای روشنایی بلوار پرستار کرمان
پروژه تامین و اجرای روشنایی بلوار پرستار کرمان
پروژه تامین و اجرای روشنایی بلوار پرستار کرمان