نزدیک ترین نماینده فروش

پروژه تامین و اجرای روشنایی زیرگذر ضیاالدینی - سنندج

 

محل اجرا: شهر سنندج 

کارفرما: شهرداری سنندج 

محصولات مصرف شده: پروژکتورهای COB

 

پروژه تامین و اجرای روشنایی زیرگذر ضیاالدینی - سنندج
پروژه تامین و اجرای روشنایی زیرگذر ضیاالدینی - سنندج
پروژه تامین و اجرای روشنایی زیرگذر ضیاالدینی - سنندج