نزدیک ترین نماینده فروش

لامپ های بخار سدیم

لامپ بخار سدیم بیضوی - 50 وات

SV 50

آفتابی

عمر : 24000 ساعت

شار نوری : 3900 لومن

زاویه تابش: °360

لامپ بخار سدیم بیضوی - 35 وات

SV 35

آفتابی

عمر : 24000 ساعت

شار نوری : 2000 لومن

زاویه تابش: °360

لامپ بخار سدیم استوانه ای - 50 وات

SV 50

آفتابی

عمر : 24000 ساعت

شار نوری : 3900 لومن

زاویه تابش: °360

لامپ بخار سدیم بیضوی - 70 وات

SV 70

آفتابی

عمر : 24000 ساعت

شار نوری : 5900 لومن

زاویه تابش: °360

لامپ بخار سدیم استوانه ای - 70 وات

SV 70

آفتابی

عمر : 24000 ساعت

شار نوری : 5900 لومن

زاویه تابش: °360

لامپ بخار سدیم جایگزین استوانه ای - 110 وات

SV 110

مهتابی

عمر : 24000 ساعت

شار نوری : 8600 لومن

زاویه تابش: °360

تست پنل

مهتابی