نزدیک ترین نماینده فروش

چراغ خیابانی مدل ونوس

چراغ خیابانی مدل ونوس - 90 وات

90 وات

مهتابی , آفتابی

50000 ساعت

IP66

چراغ خیابانی مدل ونوس - 120 وات

120 وات

مهتابی , آفتابی

50000 ساعت

IP66

چراغ هاى خیابانی ونوس سرى 150H وات

چراغ هاى خیابانی ونوس سرى 150H وات

مهتابی

50000

Lm ≥2000

درجه 180:150~0 درجه 270:95~90

درجه حفاظت: IP65

چراغ هاى خیابانی ونوس سرى 180H وات

چراغ هاى خیابانی ونوس سرى 180H وات

مهتابی

50000 ساعت

Lm ≥2000

IP66