نزدیک ترین نماینده فروش

چراغ های خیابانی مدل صدف

چراغ‌های خيابانی مدل صدف - 20 وات

20 وات

مهتابی , آفتابی

عمر : 50000 ساعت

شار نوری : 2200 لومن

درجه حفاظت: IP65

چراغ‌های خيابانی مدل صدف - 30 وات

30 وات

مهتابی , آفتابی

عمر : 50000 ساعت

شار نوری : 3600 لومن

درجه حفاظت: IP65

چراغ‌های خيابانی مدل صدف - 60 وات

60 وات

مهتابی , آفتابی

عمر : 50000 ساعت

شار نوری : 7200 لومن

درجه حفاظت: IP65

چراغ‌های خيابانی مدل صدف - 80 وات

80 وات

مهتابی , آفتابی

عمر : 50000 ساعت

شار نوری : 9500 لومن

درجه حفاظت: IP65

چراغ‌های خيابانی مدل صدف - 100 وات

100 وات

مهتابی , آفتابی

عمر : 50000 ساعت

شار نوری : 12000 لومن

درجه حفاظت: IP65

چراغ‌های خيابانی مدل صدف - 120 وات

120 وات

مهتابی , آفتابی

عمر : 50000 ساعت

شار نوری: 13500 لومن

درجه حفاظت: IP65

چراغ‌های خيابانی مدل صدف - 150 وات

150 وات

مهتابی , آفتابی

عمر : 50000 ساعت

شار نوری : 19500 لومن

درجه حفاظت: IP65

چراغ‌های خيابانی مدل صدف - 180 وات

180 وات

مهتابی , آفتابی

عمر : 50000 ساعت

شار نوری : 16200 لومن

درجه حفاظت: IP65