نزدیک ترین نماینده فروش

لامپ های متال هالاید

لامپ متال هالاید سرامیکی - 35 وات

MH35

مهتابی

15000 ساعت

2000 لومن

°360

لامپ متال هالاید سرامیکی - 70 وات

MH70

مهتابی

15000 ساعت

5500 لومن

°360

لامپ متال هالاید دوسر - 70 وات

MHD70

مهتابی

12000 ساعت

5500 لومن

°360

لامپ متال هالاید دوسر - 70 وات

MHD70

آفتابی

12000 ساعت

3100 لومن

°360

لامپ متال هالاید دوسر - 150 وات

MHD150

مهتابی

12000 ساعت

11000 لومن

°360

لامپ متال هالاید دوسر - 150 وات

MHD150

آفتابی

12000 ساعت

12500 لومن

°360

لامپ متال هالاید کوارتزی - 250 وات

MH250

مهتابی

12000 ساعت

19000 لومن

°360

لامپ متال هالاید کوارتزی - 250 وات

MH250

مهتابی

12000 ساعت

18000 لومن

°360

لامپ متال هالاید کوارتزی - 400 وات

MH400BT

مهتابی

12000 ساعت

32000 لومن

°360

لامپ متال هالاید کوارتزی - 400 وات

MH400

مهتابی

12000 ساعت

31000 لومن

°360

لامپ متال هالاید کوارتزی - 600 وات

MH600

مهتابی

12000 ساعت

50000 لومن

°360

لامپ متال هالاید کوارتزی - 1000 وات

MH1000

مهتابی

12000 ساعت

85000 لومن

°360