نزدیک ترین نماینده فروش

لامپ های بخار جیوه

لامپ بخار جیوه مستقیم - 250 وات

MTB 250

مهتابی

عمر : 7500 ساعت

شار نوری : 5000 لومن

زاویه تابش: °360

لامپ بخار جیوه - 400 وات

MV 400

مهتابی

عمر : 7500 ساعت

شار نوری : 21000 لومن

زاویه تابش: °360

لامپ بخار جیوه مستقیم - 160 وات

MTB160

مهتابی

عمر : 7500 ساعت

شار نوری : 2900 لومن

زاویه تابش: °360

لامپ بخار جیوه - 125 وات

MV125

مهتابی

عمر : 15000 ساعت

شار نوری: 6000 لومن

زاویه تابش: °360

لامپ بخار جیوه مستقیم - 500 وات

MTB 500

مهتابی

عمر : 7500 ساعت

شار نوری : 14500 لومن

زاویه تابش: °360

لامپ های بخار جیوه - 250 وات

MV 250

مهتابی

عمر : 15000 ساعت

شار نوری : 12500 لومن

زاویه تابش: 360°