چارت سازمانی شرکت شهاب توشه

محسن عسگری آزاد

محسن عسگری آزاد

رییس هیئت مدیره
داوود مهاجری

داوود مهاجری

نایب رییس هیئت مدیره
جاوید باستار

جاوید باستار

مدیرعامل
غلامرضا دهقان

غلامرضا دهقان

معاونت بازرگانی و عضو هیئت مدیره
جواد زهری شیل سر

جواد زهری شیل سر

مدیرکارخانه و عضو هیئت مدیره
اشکان احساسیان

اشکان احساسیان

عضو هیئت مدیره